Fritzsche Coaching & Consulting

Privacyverklaring

Ik hecht belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Om u te informeren hoe ik met uw persoonsgegevens omga, hoe deze gegevens worden opgeslagen en voor welke doelen ik deze gegevens bewaar, heb ik deze privacyverklaring opgesteld.

Inleiding

Fritzsche Coaching & Consulting is gespecialiseerd in het laten groeien van mensen en/of organisaties. Mijn bedrijfsvisie heb ik als volgt omschreven:

“Ik kan mensen in hun kracht en organisaties op een duurzamer niveau brengen”.

Als u gebruik maakt van mijn diensten verstrekt u aan mij diverse persoonsgegevens. Dat kan zijn tijdens een intake-, coach- en/of consultancygesprek, via e-mail, telefonisch of op andere wijze. Ook kan het voorkomen dat ik uw persoonsgegevens verkrijg via derden in het kader van een coach- of consultancytraject.

In deze privacyverklaring leest u alles over de manier waarop ik met uw persoonsgegevens omga, voor welke doelen ik ze gebruik en hoe ik ze veilig heb opgeslagen. Daarnaast treft u ook informatie aan met betrekking tot uw privacyrechten.

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke

Fritzsche Coaching & Consulting kan worden aangemerkt als verwerkingsverantwoordelijke, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), voor het verwerken van uw persoonsgegevens. Fritzsche Coaching & Consulting is via onderstaande contactgegevens voor u bereikbaar:

Elco Fritzsche, zzp, Fritzsche Coaching & Consulting, de la Bassecour Caanstraat 48, 2201 MV Noordwijk

KvK: 61200182 ; M: 06-51152160 ; E:

Op wie is deze privacyverklaring van toepassing?

Deze privacyverklaring geldt voor de natuurlijke personen van wie ik persoonsgegevens verwerk. Dit kunnen zijn:

 • (Potentiële) cliënten
 • (Potentiële) opdrachtgevers
 • Andere personen die met mij contact opnemen of waarmee ik contact opneem in het kader van de uitvoering van mijn werkzaamheden

Persoonsgegevens die ik verwerk

Afhankelijk van het soort traject dat bij mij wordt afgenomen, dan wel waar informatie of een offerte over wordt opgevraagd, kunnen de volgende persoonsgegevens door Fritzsche Coaching & Consulting worden verwerkt:

 • Ten behoeve van het coaching traject:
  • NAW-gegevens;
  • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers;
  • Geboortedatum;
  • Geslacht;
  • Voornamen én samenstelling van gezin en het gezin van herkomst van cliënt;
  • Gespreksverslagen;
  • Inhoud van de communicatie.
 • Ten behoeve van een consultancy traject:
  • NAW-gegevens;
  • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers;
  • KvK gegevens;
  • Gespreksverslagen;
  • Inhoud van communicatie.

Het kan ook voorkomen dat ik bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u verwerk. Het gaat in dat geval om gegevens over uw gezondheid. Uiteraard worden deze gegevens niet verwerkt zonder dat u daarvoor toestemming heeft gegeven.

Wilt u gebruik maken van een van mijn diensten dan is voor het sluiten en/of de uitvoering van de overeenkomst in ieder geval vereist dat u uw voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres, geboortedatum, en geslacht aan mij verstrekt. Afhankelijk van hoe het coaching traject of consultancy traject wordt ingevuld, kunnen ook andere persoonsgegevens benodigd zijn. Is dit het geval, dan stel ik u daarvan op de hoogte. Wenst u de voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke persoonsgegevens niet aan mij te verstrekken, dan kan ik een goede uitvoering van de overeenkomst niet garanderen. Indien de verwerking van specifieke persoonsgegevens wettelijk verplicht is, zal ik u daarover informeren. Dit geldt ook voor de mogelijke gevolgen indien u ervoor kiest deze persoonsgegevens niet aan mij te verstrekken.

Doeleinden en grondslagen voor het verwerken

Uw persoonsgegevens worden door mij binnen Fritzsche Coaching & Consulting verwerkt voor diverse doeleinden, zoals:

 • Het onderhouden van algemeen (klanten)contact;
 • Het bieden van een persoonlijk coaching traject en/of consultancy traject;
 • Het kunnen verlenen van een goede en efficiënte dienstverlening;
 • Het bijhouden van een cliëntenbestand;
 • Verrichten van:
  • administratieve handelingen (planning, gespreksverslagen, correspondentie, offertes, contracten);
  • financieel administratieve handelingen (boekhouding, facturering, incasso);
 • Nakomen van wettelijke en belastingtechnische verplichtingen;
 • Het kunnen blijven verbeteren van mijn dienstverlening;
 • Mocht er in het onverhoopte geval een geschil bestaan over mijn dienstverlening of blijven door mij gestuurde facturen onbetaald, dan kan ik persoonsgegevens verwerken om mijzelf te kunnen verdedigen tegen juridische aanspraken en ervoor te zorgen dat de facturen betaald worden;
 • Mijn website fritzschecoachingenconsulting.nl bewaart gegevens om de website te verbeteren. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van uw websitebezoek of de pagina’s die u veel bezoekt. Dit gebeurt met Google Analytics.

Allereerst verwerk ik uw persoonsgegevens als daarvoor een wettelijke verplichting geldt. Daarnaast verwerk ik uw persoonsgegevens wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst. Ook kan het voorkomen dat ik uw persoonsgegevens verwerk omdat ik daarvoor een gerechtvaardigd belang heb. Zo heb ik onder meer in de navolgende situaties een gerechtvaardigd belang om uw persoonsgegevens te verwerken:

 • ter verdediging tegen juridische aanspraken;
 • ten behoeve van algemeen klantencontact voor het beantwoorden van vragen en het afhandelen van klachten;
 • voor de opslag van uw persoonsgegevens op een externe server.

Tot slot kan ik uw persoonsgegevens verwerken, omdat u daarvoor uw toestemming heeft gegeven. Hiervoor geldt dat u het recht heeft de toestemming op ieder moment in te trekken. Deze intrekking staat niet in de weg aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking.

Delen van persoonsgegevens met derden

In bepaalde gevallen kan Fritzsche Coaching & Consulting uw persoonsgegevens delen met derden. Het doorsturen van persoonsgegevens aan derden, gebeurt alleen voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en uitsluitend op basis van de in deze privacyverklaring vermelde grondslagen. Zo kan ik onder meer in de navolgende gevallen uw persoonsgegevens aan de navolgende categorieën van derden verstrekken:

 1. indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. Zo kan ik gebruik maken van een derden die wordt ingeschakeld tijdens het coaching- en/of consultancytraject;
 2. kan ik een wettelijke verplichting hebben om persoonsgegevens te delen met een overheidsinstantie of kan het voorkomen dat ik moet voldoen aan een rechtelijk bevel;
 3. kan ik uw persoonsgegevens verstrekken aan bijvoorbeeld websitebureaus voor het personaliseren en optimaliseren van de website;
 4. kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan ICT-dienstverleners die mij ondersteuning bieden bij het veilig en stabiel houden van het softwaresystemen en de website;
 5. kan ik gebruik maken van een rechtsbijstandsverzekeraar, incassobureau of advocatenbureau voor het innen van een vordering op u of het oplossen van een geschil met u;
 6. mijn boekhouder, een administratiekantoor of een andere adviseur kan persoonsgegevens van u ontvangen indien dit nodig is voor de werkzaamheden die zij voor mij uitvoert;
 7. kan ik gebruik maken van een externe server voor de opslag van uw persoonsgegevens, ten behoeve waarvan ik uw persoonsgegevens aan een derde partij verstrek;
 8. om uw persoonsgegevens op een zorgvuldige wijze te laten vernietigen, kan ik gebruik maken van een datavernietigingsbedrijf;
 9. kan ik uw persoonsgegevens verstrekken aan mijn verzekeraar ten behoeve van mijn aansprakelijkheid.

Derden aan wie ik uw persoonsgegevens verstrek zijn in beginsel zelf verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving. Fritzsche Coaching & Consulting is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door deze derden. Voor zover een derde uw persoonsgegevens ten behoeve van Fritzsche Coaching & Consulting verwerkt in de hoedanigheid van verwerker, dan sluit Fritzsche Coaching & Consulting met een dergelijke derde een verwerkersovereenkomst af die voldoet aan de regels die volgen uit de AVG.

Zekerheidshalve merk ik op dat Fritzsche Coaching & Consulting uw persoonsgegevens noch voor commerciële noch goede doelen aan derden verkoopt.

Beheer en beveiliging van uw persoonsgegevens

De persoonsgegeven binnen Fritzsche Coaching & Consulting beheer ik door middel van:

 • Een standalone laptop: Deze is voorzien van een toegangswachtwoord waardoor de programmatuur uitsluitend door mij kan worden geopend.
 • Mobiele telefoon: Deze is voorzien van een toegangscode waardoor de deze uitsluitend door mij kan worden geopend.

Ik neem de bescherming van uw persoonsgegevens serieus. Daarom heb ik passende beveiligingsmaatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u desondanks het idee hebt dat uw persoonsgegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, wilt u dan direct contact opnemen met mij via .

Tot slot kan ik u aangeven dat ik geen gebruik maak van geautomatiseerde besluitvorming.

Hoe lang ik uw persoonsgegevens bewaar

Voor de meeste persoonsgegevens geldt, dat ik deze in ieder geval bewaar voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, het innen van de vordering op u en het kunnen afhandelen van geschillen die onverhoopt tussen ons ontstaan. Sommige persoonsgegevens moeten echter nog langer worden bewaard op grond van de wet. Zo geldt er bijvoorbeeld een wettelijke fiscale bewaartermijn van zeven jaar. Daarnaast geldt dat ik uw persoonsgegevens waarvoor u uw toestemming heeft gegeven, bewaar totdat u deze toestemming intrekt en/of u bezwaar maakt tegen deze verwerking.

De gegevens die Google Analytics op de website en LinkedIn wereldwijd verzameld worden door hun voor onbepaalde tijd bewaard.

Doorgifte van uw gegevens buiten de EER / EU

De EER is de Europese Economische Ruimte, bestaande uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. Fritzsche Coaching & Consulting geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de EER. Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draag ik ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passende bescherming biedt of als er sprake is van passende waarborgen in de zin AVG.

Cookies of vergelijkbare technieken

Fritzsche Coaching & Consulting gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Hoe uw rechten zijn geborgd

U heeft het recht om mij een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u in beginsel binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kunt u mij verzoeken over te gaan tot overdracht van uw persoonsgegevens. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kunt indienen om bepaalde persoonsgegevens die ik van u heb in een computerbestand naar u of naar een andere door u genoemde organisatie te sturen. Daarnaast heeft u het recht te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens alsmede het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

Elco Fritzsche, Fritzsche Coaching & Consulting, de la Bassecour Caanstraat 48, 2201 MV Noordwijk

M: 06-51152160 ; E:

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, kan ik u vragen een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

Hoe u een vraag of klacht kunt indienen

Als u een vraag of een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens laat dit dan vooral aan mij weten via . Een klacht tracht ik altijd naar tevredenheid op te lossen. Mocht u er met mij niet uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Wijzigen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 22-08-2023. Ik behoud mij het recht voor deze privacyverklaring eenzijdig te wijzigen. Ik verzoek u deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u geïnformeerd blijft. Wanneer er sprake is van een wezenlijke inhoudelijke wijziging in deze privacyverklaring, volgt daarover een duidelijke kennisgeving op mijn website.